Domov důchodců Javorník

Školní 104, 790 70 Javorník, tel./fax: 584 440 586, e-mail: domovduchodcu@jesenicko.com


Zahájení, průběh, ukončení  sociální služby

Informace  o poskytovaných službách je možné získát  osobně, telefonicky, e-mailem,  z webu, z letáků. Sociální pracovník předává zájemcům potřebné  informace o službě, a kterýkoliv jiný pracovník je schopen podat tyto základní informace.

Jednání se zájemcem

Jednáním se zájemcem je pověřen sociální pracovník, který před zahájem služby provádí   sociální šetření. Přitom  zjišťuje  aktuální situaci, potřeby a očekávání zájemce a předává mu potřebné informace o službě. Tohoto jednání se mohou zúčastnit, pokud si to zájemce přeje nebo je to nutné, rodinní příslušníci, osoby blízké, opatrovník nebo osoby, které o něj v současné době pečují. V případě, že zájemce trpí komunikačními potížemi - nedokáže rozumět, nebo vyjadřovat se, sociální pracovník se  zpravidla vždy obrací na tyto osoby.  

Vyřízení žádosti a umístění zájemce do zařízení

Doručená "žádost"  je zapsána bezprostředně po jejím obdržení do seznamu žadatelů o poskytování sociální služby. Jsou-li splněny všechny podmínky pro umístění zájemce do "Domova", dochází k jejímu zařazení do pořadníku.  Mezi oběma stranami (uživatel, poskytovatel) pak dochází k projednávání podmínek smlouvy, tak aby forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby odpovídaly individuálním potřebám uživatele a plnily účel služby. Jakmile je volná kapacita a žadatel se octne na prvním místě v pořadníku, je  na základě sjednané smlouvy písemně vyzván k nástupu do zařízení. Přílohou smlouvy je rozsah a průběh poskytování sociální služby, který  tvoří podklad pro individuální plánování služby. V průběhu sociální služby může být smlouva měněna dodatky.  

Plánování služby

Plánování sociální služby  provádí klíčový pracovník ve spolupráci s uživatelem. Klíčový pracovník navštěvuje pravidelně uživatele a mapuje jeho situaci, momentální potřeby a osobní cíle, kterých chce v průběhu poskytovaných služeb dosáhnout. Je nápomocen  při  realizaci těchto cílů  a je-li zapotřebí,  zainteresuje pro tento účel pracovní tým. Po určitém období  zjišťuje (hodnotí) ve spolupráci s uživatelem, zda se podařilo jeho osobní cíle naplnit. V případě, že nikoliv, stanoví se další postup k jejich dosažení, popřípadě dochází k přehodnocení těchto cílů nebo stanovení nových. Uživatel  může v průběhu služby, dle vlastního uvážení, požádat o změnu klíčového pracovníka.

Výpověď smlouvy

Uživatel má možnost vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, a to bez udání důvodu. Výpověď uživatel podává písemně a výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno. Uplynutím výpovědní lhůty pozbývá smlouva platnosti.

Výpovědní lhůta ze strany poskytovatele: 

Poskytovatel (Domov pro seniory Javorník, p. o.) může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených činí tři kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty pozbývá smlouva platnosti.

  1. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:  nezaplacení úhrady za ubytování a stravu, která je stanovena ve smlouvě
  2. jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Pravidel soužití (domácího řádu domova) a Směrnice o úhradě za sjednané sociální služby
  3. jestliže nepřiznivá sociální situace přestala být ve shodě s podmínkami okruhu osob poskytovatele a poskytovatel s ohledem na tuto skutečnost nemůže zajistit kvalitní poskytování služby (zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby podle zvláštního předpisu)
  4. jestliže osoba nevyužívá sjednané sociální služby. Za tuto skutečnost se považuje pobyt mimo "domov" (kromě pobytu - hospitalizace ve zdravotnickém zařízení), který překračuje v úhrnu 90 dnů po sobě jdoucích a 240 dnů za kalendářní rok.

 

 

Realizace "Sportovních her pro seniory" dne 12.09.2018 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Realizace "Sportovních her pro seniory" v roce 2019 je podpořena s finanční spoluúčastí Města Jeseník.

Město Javorník finančně přispívá v roce 2019 na činnost a péči o uživatele v zařízení

a na drobné společenské akce a prezentaci zařízení.

 

RYCHLÝ KONTAKT

Domov pro seniory Javorník, p. o.

Školní 104, 790 70 Javorník

IČO: 75004101
Tel.: 584 440 330
e-mail:
domov.jav@tiscali.cz

                                                                                                                 ID datové schránky: re8kiqv

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Od 01.01.2016 došlo ke sloučení Domova pro seniory Javorník, příspěvkové organizace, a Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvkové organizace, přecházejí na Domov pro seniory Javorník, příspěvkovou organizaci, jako nástupnickou organizaci.

 

 

 

 


mapa:


Zvětšit mapu


 

 


 

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies