Informace pro oznamovatele


V souladu s účinnou legislativou, především pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října
2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla vytvořena směrnice ředitele
Domov pro seniory Javorník, p.o., upravující podmínky poskytování ochrany osobám, které
oznámení podaly.
Domov pro seniory Javorník, p.o., jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak
postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním
jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo
předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo
jinou obdobnou činností.
Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího
systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka určila příslušnou osobou JUDr. Roberta
Pecku, LL.M.

Příjem oznámení probíhá:

  •  písemně elektronicky –robert.pecka%at%moore-czech.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)
  • ústně osobně – po domluvě s příslušnou osobou
  • ústně telefonicky – na čísle 737584256

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich
obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Z oznamování jsou vyloučeny
osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

 

top