Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup při žádosti o službu

01
Jednáním se zájemcem je pověřen sociální pracovník, který před zahájením poskytování sociální služby provádí   sociální šetření. Přitom  zjišťuje  aktuální situaci, potřeby a očekávání zájemce a předává mu potřebné informace o službě. Tohoto jednání se mohou zúčastnit, pokud si to zájemce přeje nebo je to nutné, rodinní příslušníci, osoby blízké, opatrovník nebo osoby, které o něj v současné době pečují. V případě, že zájemce trpí komunikačními potížemi - nedokáže rozumět, nebo vyjadřovat se, sociální pracovník se  zpravidla vždy obrací na tyto osoby.
02
Doručená "žádost"  je zapsána bezprostředně po jejím obdržení do seznamu žadatelů o poskytování sociální služby. Jsou-li splněny všechny podmínky pro umístění zájemce do "Domova", dochází k jejímu zařazení do pořadníku.  Mezi oběma stranami (uživatel, poskytovatel) pak dochází k projednávání podmínek smlouvy, aby forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby odpovídaly individuálním potřebám uživatele a plnily účel služby. Jakmile je volná kapacita a žadatel se octne na prvním místě v pořadníku, je pozván k projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Přílohou smlouvy je rozsah potřebné pomoci a péče při poskytování sociální služby, který  tvoří podklad pro individuální plánování služby. V průběhu sociální služby může být smlouva měněna dodatky.
03
Plánování sociální služby  provádí klíčový pracovník ve spolupráci s uživatelem. Klíčový pracovník navštěvuje pravidelně uživatele a mapuje jeho situaci, momentální potřeby a osobní cíle, kterých chce v průběhu poskytovaných služeb dosáhnout. Je nápomocen  při  realizaci těchto cílů  a je-li zapotřebí,  zainteresuje pro tento účel pracovní tým. Po určitém období  zjišťuje (hodnotí) ve spolupráci s uživatelem, zda se podařilo jeho osobní cíle naplnit. V případě, že nikoliv, stanoví se další postup k jejich dosažení, popřípadě dochází k přehodnocení těchto cílů nebo stanovení nových. Uživatel  může v průběhu služby, dle vlastního uvážení, požádat o změnu klíčového pracovníka.
04
Uživatel má možnost vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, a to bez udání důvodu. Výpověď uživatel podává písemně a výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno. Uplynutím výpovědní lhůty pozbývá smlouva platnosti.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí sociální služby
Posudek o zdravotním stavu žadatele (vyjádření lékaře)
Formulář pro vyřízení plné moci
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 06. 2020 Seznam osobních věcí .pdf 108 kB Stáhnout
29. 06. 2020 Sociální šetření - dotazník k vyhodnocení potřebnosti sociální služby .pdf 119 kB Stáhnout
01. 06. 2021 Pravidla soužití .pdf 234 kB Stáhnout
Informace o poskytovaných službách je možné získat osobně, telefonicky, e-mailem, z webu, z letáků. Sociální pracovník předává zájemcům potřebné informace o službě, a kterýkoliv jiný pracovník je schopen podat tyto základní informace.