Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Postup při žádosti o službu

01
Jednáním se zájemcem je pověřen sociální pracovník, který před zahájením poskytování sociální služby provádí   sociální šetření. Přitom  zjišťuje  aktuální situaci, potřeby a očekávání zájemce a předává mu potřebné informace o službě. Tohoto jednání se mohou zúčastnit, pokud si to zájemce přeje nebo je to nutné, rodinní příslušníci, osoby blízké, opatrovník nebo osoby, které o něj v současné době pečují. V případě, že zájemce trpí komunikačními potížemi - nedokáže rozumět, nebo vyjadřovat se, sociální pracovník se  zpravidla vždy obrací na tyto osoby.
02
Doručená "žádost"  je zapsána bezprostředně po jejím obdržení do seznamu žadatelů o poskytování sociální služby. Jsou-li splněny všechny podmínky pro umístění zájemce do "Domova", dochází k jejímu zařazení do pořadníku.  Mezi oběma stranami (uživatel, poskytovatel) pak dochází k projednávání podmínek smlouvy, aby forma, průběh, podmínky a rozsah poskytované služby odpovídaly individuálním potřebám uživatele a plnily účel služby. Jakmile je volná kapacita a žadatel se octne na prvním místě v pořadníku, je pozván k projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Přílohou smlouvy je rozsah potřebné pomoci a péče při poskytování sociální služby, který  tvoří podklad pro individuální plánování služby. V průběhu sociální služby může být smlouva měněna dodatky.
03
Plánování sociální služby  provádí klíčový pracovník ve spolupráci s uživatelem. Klíčový pracovník navštěvuje pravidelně uživatele a mapuje jeho situaci, momentální potřeby a osobní cíle, kterých chce v průběhu poskytovaných služeb dosáhnout. Je nápomocen  při  realizaci těchto cílů  a je-li zapotřebí,  zainteresuje pro tento účel pracovní tým. Po určitém období  zjišťuje (hodnotí) ve spolupráci s uživatelem, zda se podařilo jeho osobní cíle naplnit. V případě, že nikoliv, stanoví se další postup k jejich dosažení, popřípadě dochází k přehodnocení těchto cílů nebo stanovení nových. Uživatel  může v průběhu služby, dle vlastního uvážení, požádat o změnu klíčového pracovníka.
04
Uživatel má možnost vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, a to bez udání důvodu. Výpověď uživatel podává písemně a výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno. Uplynutím výpovědní lhůty pozbývá smlouva platnosti.

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí sociální služby
Posudek o zdravotním stavu žadatele (vyjádření lékaře)
Plná moc k Žádosti
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 06. 2022 Seznam osobních věcí .pdf 108 kB Stáhnout
01. 01. 2024 Pravidla soužití .pdf 241 kB Stáhnout
Informace o poskytovaných službách je možné získat osobně, telefonicky, e-mailem, z webu, z letáků. Zájemcům předává potřebné informace o službě především sociální pracovník. Základní informace je schopen podat také kterýkoliv jiný pracovník.
top