Domov pro seniory

Poslání

Poskytujeme uživatelům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování osobních cílů a  prostřednictvím pobytové sociální služby zajišťujeme bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří.
 

Cílová skupina

 • Mladší senioři (60 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)
Služba je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o osoby se sníženou schopností zabezpečovat a uspokojovat životní potřeby.

Kapacita

Kapacita domova je 132 lůžek.
45 lůžek poskytujeme v areálu Javorník a 87 lůžek v areálu Kobylá nad Vidnavkou.

Cíle

 1. Zlepšit kvalitu bydlení uživatelům, prostředí a podmínky pro poskytování sociální služby.
 2. Zlepšit prostředí zahrady, nádvoří a teras. Podporovat uživatele v zapojení se do ergoterapeutických činností.
 3. Zlepšit kvalitu stravování (zajistit pestrost stravy, nutriční edukace seniorů).
 4. Zkvalitnit využití volného času a podpořit kontakt uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života.
 5. Podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů podle jejich schopností.
 6. Zajistit zvyšování odbornosti personálu a zvýšit kvalitu personálního zajištění sociální služby.

Výše zmíněné cíle jsou součástí Veřejného závazku, který je každé dva roky aktualizován.

Zásady

 1. Respekt – respektujeme svobodnou volbu a rozhodování uživatelů sociální služby nikdo ze  zaměstnanců nenutí uživatele k  takové činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím.
 2. Důstojnost – respektujeme a podporujeme důstojnost uživatelů (kladný přístup, úcta, vlídnost, akceptování druhého člověka jako někoho hodnotného, ..).
 3. Bezpečí – zajišťujeme uživatelům bezpečí: 
  1. fyzické  bezpečí - vytvoření podmínek  pro  osobní bezpečí, zajištění podpory či pomoci při pohybu (doprovod), zajištění kompenzačních pomůcek (chodítka, hole, invalidní, sprchové vozíky)  
  2. psychické – vytvoření podmínek pro psychické bezpečí tzn. nemít strach, necítit se ztracený, mít jistotu  - seznámení s prostředím, zajištění orientačních bodů (směrovky) a časových harmonogramů (stravování, aktivity)  
  3. ekonomické – zajištění ekonomického bezpečí – úschova (uložení) finančních, cenných prostředků, podpora při hospodaření s finančními prostředky.  
 4. Porozumění (empatie) – vcítění se do potřeb uživatele, naslouchat mu, tolerovat jeho přání. 
 5. Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke každému uživateli a jeho aktivizaci na základě individuálních plánů, plánů péče (podpora, pomoc, péče) podle potřeb, možností a schopností jednotlivých uživatelů. 
 6. Týmová práce - Vzájemná spolupráce všech pracovníků, předávání informací v týmu, provázanost a souhra při práci. 

Služby nabízené v Domově pro seniory

top