Podmínky realizace návštěv uživatelů (platné od 22. 11. 2021)

22. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN platného od 22. 11. 2021 se návštěvy uživatelů v našem zařízení  mohou konat pouze za následujících podmínek:

Návštěvy jsou po předchozí telefonické domluvě povoleny:
 
1. Pro osoby, které se prokáží doložením dokladu, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
2. Pro osoby, které se prokáží doložením dokladu, že absolvovaly nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
3. Pro osoby, které doloží doklad, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynula doba delší než 180 dnů přede dnem návštěvy.
 
4. Pro osoby, které byly očkovány proti onemocnění Covid-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19
a doloží, že:

 • byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
5. Pro blízké osoby uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění (rozhoduje lékař). Tyto osoby nemusí podstoupit testování, ani doložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 či certifikát o dokončeném očkování.

Domov vzhledem k omezenému počtu zdravotnického personálu neprovádí POC testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.  
Seznam odběrových míst najdete na odkaze:
https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji

Termíny návštěv se domlouvají telefonicky:
pracoviště Javorník: 725 933 592
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 58: 732 927 394
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 153: 723 646 412

Termíny návštěv:
pracoviště Javorník: 10:00 - 16:00 (mimo dobu od 11:30 do 13:30)
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 58: 13:30 - 16:00 v pracovní dny, 10:00 - 11:00 a 13:30 - 16:00 o víkendech
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 153: 9:30 - 10:30 a 13:30 - 16:00
 • Doporučená frekvence návštěv je 1x týdně. (V rezervačním systému bude mít přednost návštěva u uživatelů, kteří návštěvu ještě neměli.)
 • Uživatele mohou navštívit maximálně dvě osoby ve stejném čase.
 • Je doporučeno řídit se pokyny personálu ohledně délky návštěvy. Z organizačních důvodů je doporučeno, aby délka návštěvy nepřesáhla 30 minut.
 • Návštěva musí mít nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si může zakoupit např. v lékárně (domov respirátory neposkytuje).
 • Děti mladší než 2 roky nemusí mít respirátor a mohou návštěvu absolvovat. Děti od 2 do 15 let musí používat minimálně roušku nebo respirátor, děti od 15 let musí používat respirátor FFP2 nebo KN 95. Děti od 12 let mohou, stejně jako dospělé osoby, absolvovat návštěvu pouze za dodržení podmínek vydaných vládou ČR (viz bod níže).
 • Návštěva doloží doklad o negativním testu anebo potvrzení o prodělání onemocnění 
  Covid-19
  nebo certifikát o dokončeném provedeném očkování.
 • Navštěvující osoby podepisují „Prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, seznámení s opatřeními realizace návštěvy“. Pokud je součástí návštěvy nezletilá osoba nebo osoba omezená ve svéprávnosti, podepisuje tyto dokumenty za tuto osobu zákonný zástupce či opatrovník.  
 • Návštěva si před vstupem do budovy musí dezinfikovat ruce. Je nutné dodržovat odstup min.  1,5 metru mezi uživatelem a návštěvou.  
 • Návštěva probíhá k tomuto účelu ve vyčleněné místnosti, popř. na pokoji, a to jen u imobilního uživatele. Na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji se musí používat „paravány“, aby byly návštěvy odděleny od lůžek ostatních uživatelů.
 • Návštěvy u uživatelů s onemocněním Covid-19, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.