Podmínky realizace návštěv uživatelů (platné od 8. 6. 2021)

09. 07. 2021
Návštěvy na pracovištích Javorník č. p. 104 a Kobylá nad Vidnavkou č. p. 58 a č. p. 153 jsou povoleny
za dodržení níže uvedených opatření.

Na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Č. j.: MZDR 1595/2021*MZDRX01GP43D*-6/MIN/KAN platného 
od 9. 7. 2021 se návštěvy uživatelů v našem zařízení mohou konat pouze za následujících podmínek:

Návštěvy jsou po předchozí telefonické domluvě povoleny pro:
 
1. Pro osoby, které se prokáží doložením dokladu, že absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
2. Pro osoby, které se prokáží doložením dokladu, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
3. Pro osoby, které doloží doklad, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynula doba delší než 180 dnů přede dnem návštěvy.
 
4. Pro osoby, které byly očkovány proti onemocnění Covid-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a doloží, že:
  • byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
5. Pro osoby, které doloží potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, že v rámci povinného testování zaměstnanců podstoupily nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem.

6. Pro osoby, které ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování, s negativním výsledkem.
Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

7. Pro blízké osoby uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění (rozhoduje všeobecná sestra z oddělení nebo lékař). Tyto osoby nemusí podstoupit testování ani doložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19.

 
Návštěva musí mít:
1. Vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si zakoupí např. v lékárně.
 
2. Dodržovat další režimová opatření poskytovatele (viz níže)
 
Domov vzhledem k omezenému počtu zdravotnického personálu neprovádí POC testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 
 
Seznam odběrových míst najdete na odkaze:
https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji
 
Termíny návštěv se domlouvají telefonicky.
 
Telefonní kontakt na objednání návštěvy:
pracoviště Javorník  – 725 933 592
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 58 – 732 927 394
pracoviště Kobylá nad Vidnavkou č. 153 – 723 646 412
             
  • Navštěvující osoby podepisují „Prohlášení“ a seznámí se s podmínkami realizace návštěvy.
  • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele. Doporučená délka návštěvy v zařízení je 20 minut.
  • Návštěva musí mít vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a před vstupem do budovy a odchodu z budovy si musí dezinfikovat ruce.
  • Návštěva probíhá k tomuto účelu ve vyčleněné místnosti a je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi uživatelem a návštěvou.
  • Návštěvy u uživatelů s onemocněním COVID-19, kteří jsou v izolaci, jsou zakázány.